Skip To Main Content

Main Menu

Explore More

Quicklinks

Renton School District

Nondiscrimination Statement -Vietnamese

Renton Học Khu không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào dưa trên giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng cựu chiến binh hay quân đội, định hướng tình dục, thể hiện hay nhận biết giới tính, khuyết tật, hoặc sử dụng chó được đào tạo dẫn đường hoặc động vật phục vụ và tạo cơ hội tham gia như nhau vào các nhóm Hướng Đạo Sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác.  (Những) nhân viên sau đây được chỉ định giải quyết những câu hỏi thắc mắc và phàn nàn về những cáo buộc phân biệt:

Title IX Coordinator
Name and/or Title*: Sheila Redick, Assistant Supt, Human Resources
Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
Telephone Number: 425.204.2370
Email: sheila.redick@rentonschools.us

Section 504/ADA Coordinator
Name and/or Title*: Victoria Blakeney, Learning and Teaching
Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
Telephone Number: 425.204.2429
Email: victoria.blakeney@rentonschools.us

Civil Rights Compliance Coordinator
Name and/or Title*: Shannon Harvey, Assistant Supt, Learning and Teaching
Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
Telephone Number: 425.204.2318
Email: shannon.harvey@rentonschools.us

 

NGHIỆP VỤ VÀ GIÁO DỤC KỶ THUẬT

Học khu Renton đề nghị các lớp trong nhiều lãnh vực chương trình nghiệp vụ và giáo dục kỷ thuật (khoa học nông nghiệp, Thương mại và Thị trường, khoa học gia đình và khách hàng, khoa học sức khõe, nghệ thuật sản phẩm, khoa học kỷ năng và kỷ thuật, Truyền thông trợ thị và  STEM) dưới chính sách tuyển sinh mở rộng của nó. Để biết thêm chi tiết về  các môn CTE  được đề nghị và tiêu chuẩn nhận đơn, xin liên lạc :


Kevin Smith
Giám đốc Nghiệp vụ và Kỷ thuật 
300 SW 7th Street
Renton, WA  98057
425-204-2310

Thiếu ngôn ngử Anh văn sẽ không là trở ngại để được nhận và tham gia trong các chương trình nghiệp vụ và giáo dục kỷ thuật.