• Renton Học Khu không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào dưa trên giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng cựu chiến binh hay quân đội, định hướng tình dục, thể hiện hay nhận biết giới tính, khuyết tật, hoặc sử dụng chó được đào tạo dẫn đường hoặc động vật phục vụ và tạo cơ hội tham gia như nhau vào các nhóm Hướng Đạo Sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác.  (Những) nhân viên sau đây được chỉ định giải quyết những câu hỏi thắc mắc và phàn nàn về những cáo buộc phân biệt:

  Title IX Coordinator
  Name and/or Title*: Laurie Taylor, Assistant Supt, Human Resources
  Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
  Telephone Number: 425.204.2370
  Email: laurie.taylor@rentonschools.us

  Section 504/ADA Coordinator
  Name and/or Title*: Janet Fawcett, Learning and Teaching
  Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
  Telephone Number: 425.204.2302
  Email: janet.fawcett@rentonschools.us

  Civil Rights Compliance Coordinator
  Name and/or Title*: Shannon Harvey, Assistant Supt, Learning and Teaching
  Address: 300 SW 7th Street, Renton, WA 98057
  Telephone Number: 425.204.2318
  Email: shannon.harvey@rentonschools.us